Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Avista Oil en de opdrachtgever met betrekking tot de inzameling van afvalstoffen alsook op de relatie tussen

Avista Oil en de derde bij wie Avista Oil op verzoek van de opdrachtgever afvalstoffen ophaalt (hierna de ‘houder van afvalstoffen). De opdrachtgever en de houder van afvalstoffen worden geacht de algemene

voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van de ondertekening van een ophaalbon en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht eventuele voorwaarden

die de opdrachtgever op eigen zelfs later meegedeelde documenten zou vermelden.

Artikel 2. Offertes en prijzen

2.1. De opgegeven prijzen zijn op elk moment herzienbaar, zelfs na het tot stand komen van de overeenkomst en zelfs na uitvoering van de overeenkomst.

2.2. Het gewicht dat vastgesteld wordt door Avista Oil is bepalend voor de facturatie, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever. De factuurvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet-tegenwerpelijk

aan Avista Oil en aldus niet aanvaard.

Artikel 3. Ophaling

3.1. Het recipiënt of de op te halen afvalstoffen zullen ten alle tijde toegankelijk zijn voor het inzamelvoertuig. Het inzamelvoertuig dient zodanig opgesteld te kunnen worden dat voor het inzamelen van

de afvalolie niet meer dan 30 meter slang nodig is.

3.2. Het op- en afladen in de stelplaatsen zal zonder oponthoud en onmiddellijk gebeuren wanneer het inzamelvoertuig zich aanbiedt. Er is 1 uur laadtijd inbegrepen per ophaling. Bij overschrijding van

deze wachttijd heeft Avista Oil het recht deze overschrijding aan te rekenen.

3.3. In het geval van een lege rit of wanneer de ophaling niet kan gebeuren, wordt een forfait aangerekend van 75 euro, meer BTW.

3.4. Eventuele uitvoerings- en leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging bij de uitvoering door Avista Oil kan geen aanleiding geven

tot verbreking van de overeenkomst in haar nadeel noch tot betaling van schadevergoeding.

Artikel 4. Acceptatie en verwerking

4.1. Als afvalolie mag uitsluitend worden aangeboden: smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij

oorspronkelijk was bestemd.

4.2. De onder het eerste lid van dit artikel genoemde stoffen dienen te worden aangeleverd conform de toepasselijke regelgeving en de door Avista Oil gehanteerde acceptatievoorwaarden, met name:

a. Waterpercentage maximaal 5%

b. Chloorpercentage maximaal 0,2 %

c. Zwavelpercentage maximaal 0,2 %

d. PCB’s max. 4 ppm (Methode EN 12766-1-2-CMA/3/A – Som van de 6 specifieke congeneren)

De afvalolie dient bovendien vrij te zijn van onzuiverheden zoals thinners, ontvetters, solventen, koelvloeistoffen, …

4.3. De opdrachtgever en de houder van afvalstoffen erkennen door de aanvaarding van deze voorwaarden door Avista Oil op voldoende wijze te zijn ingelicht over de vereisten tot gescheiden inzameling

van de afvalstoffen alsook over de inzamelwijze.

4.4. Avista Oil behoudt zich het recht voor de afvalstoffen te inspecteren in alle fasen van het productieproces bij de opdrachtgever en de houder van afvalstoffen. Zij zullen alle maatregelen nemen om

een dergelijke door Avista Oil uit te voeren inspectie goed te laten verlopen. De inontvangstname van de afvalstoffen geldt niet als aanvaarding van de conformiteit ervan. De opdrachtgever en de houder

van afvalstoffen erkennen het recht van Avista Oil om de conformiteit van de afvalstoffen zelfs na inontvangstname na te gaan, en aanvaarden dat Avista Oil de conformiteit van de afvalstaffen nagaat na

vermenging met andere gelijkaardige afvalstoffen in de ophaalvrachtwagens en in reservoirs tot 50.000 liter. De conformiteit wordt geacht aanvaard te zijn zodra de afvalolie uit die reservoirs wordt overgeslaan

met het oog op verdere bestemming.

Artikel 5. Niet-conformiteit

5.1. In elk geval van niet-conformiteit van of gebreken aan de afvalstoffen zullen alle hierdoor ontstane directe en indirecte kosten (stockage, uitsortering, transport, cleaning, verwerking, analyse, administratie,

etc.) en andere hierdoor ondervonden nadelen op de opdrachtgever en de houder van de afvalstoffen verhaald worden, die hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn jegens Avista Oil. De resultaten

van de chemische analyses uitgevoerd door Avista Oil zijn tegenstelbaar aan de opdrachtgever en de houder van afvalstoffen en worden tot bewijs van het tegendeel, geacht juist te zijn.

5.2. Avista Oil behoudt zich in voornoemd geval het recht voor ten alle tijde van rechtswege te compenseren met de facturen die zij nog heeft openstaan ten aanzien van de opdrachtgever, op de wijze

en in de mate zoals zij verkiest.

5.3. De opdrachtgever en de houder van afvalstoffen zullen Avista Oil hoofdelijk en ondeelbaar volledig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade voorzover deze verband

houden met het aanleveren door de opdrachtgever of de houder van afvalstoffen van niet-conforme afvalstoffen of goederen.

Artikel 6. Eigendom

De opdrachtgever en de houder van afvalstoffen doen, tenzij anders overeengekomen, op het ogenblik van de ophaling afstand van de eigendom van het afval dat door hem als verworpen wordt beschouwd.

Artikel 7. Geschillenregeling

7.1. Alle overeenkomsten afgesloten met Avista Oil zijn onderworpen aan het Belgische recht.

7.2. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen Avista Oil en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de

rechtbanken met rechtsmacht te Kortrijk. Avista Oil heeft tevens het recht om elk geschil aanhangig te maken bij de rechtbanken met rechtsmacht op de plaats van de maatschappelijke zetel van de klant.ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De koopwaren worden verzonden op kosten, risico en gevaar van de koper

2. alle klachten betreffende de verkochte goederen moeten worden geformuleerd per aangetekend schrijven, en dit binnen de acht dagen na datum van de factuur. Buiten die termijn of op andere wijze geformuleerd, worden deze klachten niet meer aanvaard.

3. deze acuut is betaalbaar te Ingelmunster, groot contant. Bij gebreke aan contante betaling van de factuur door de koper, zal deze van rechtswege en zonder daartoe een voorafgaandelijk ingebrekestelling vereist is, een conventionele intrest van 10% per jaar opbrengen.

4. In geval van niet betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe een geldige reden bestaat, wordt het factuurbedrag, op het nog openstaande gedeelte ervan verhoogd met 10% met een minimum van 65 EUR, en een maximum van 1900 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.Welkom bij AVISTA OIL, uw partner in afvalland!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x